Chính phủ giảm vay hơn 109.000 tỷ đồng năm 2021

So với Quyết định cũ, Quyết định số 1869/QĐ-TTg được ban hành mới đây đã giảm tổng số tiền vay của Chính phủ hơn 109.000 tỷ đồng. Đồng thời, bổ sung thêm hình thức vay thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ. Theo kế hoạch cũ, số tiền vay Chính phủ là 624.221 tỷ đồng.

Hình ảnh minh họa

Mới đây, Phó Thủ tướng Lê Minh Khái vừa ký Quyết định số 1869/QĐ-TTg, sửa đổi, bổ sung một số điều của Quyết định số 856/QĐ-TTg, về việc phê duyệt Chương trình quản lý nợ công 3 năm giai đoạn 2021-2023 và Kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021.

Cụ thể, về kế hoạch vay, trả nợ công năm 2021, Quyết định số 1869/QĐ-TTg quy định Kế hoạch vay của Chính phủ 514.297 tỷ đồng gồm: phát hành trái phiếu Chính phủ và vay các nguồn trong nước 463.000 tỷ đồng; vay nước ngoài 51.297 tỷ đồng. Trong đó, vay cho ngân sách trung ương (NSTW) là 33.898 tỷ đồng, vay về cho vay lại 17.399 tỷ đồng.

So với Quyết định cũ, Quyết định số 1869/QĐ-TTg được ban hành mới đây đã giảm tổng số tiền vay của Chính phủ hơn 109.000 tỷ đồng. Đồng thời, bổ sung thêm hình thức vay thông qua phát hành trái phiếu Chính phủ. Theo kế hoạch cũ, số tiền vay Chính phủ là 624.221 tỷ đồng.

Bên cạnh đó, trả nợ của Chính phủ năm nay là 365.932 tỷ đồng, giảm 28.574 tỷ đồng so với hồi giữa năm. Trong đó, trả nợ trực tiếp của Chính phủ là 338.415 tỷ đồng và trả nợ các dự án cho vay lại 27.517 tỷ đồng.

Về kế hoạch vay, trả nợ của chính quyền địa phương năm 2021, vay từ nguồn vay lại vốn vay nước ngoài của Chính phủ dự kiến là 12.612 tỷ đồng. Trường hợp các tháng cuối năm, các địa phương phục hồi hoạt động kinh tế và có nhu cầu vay cho đầu tư phát triển, tổng mức vay cần đảm bảo trong mức 28.797 tỷ đồng đã được Quốc hội phê duyệt theo Nghị quyết số 128/2020/QH14

Hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của doanh nghiệp tối đa 7.000 triệu USD.

Đối với vay thương mại nước ngoài của doanh nghiệp không được Chính phủ bảo lãnh, Quyết định số 1869/QĐ-TTg quy định, hạn mức vay thương mại nước ngoài trung, dài hạn của các doanh nghiệp, tổ chức tín dụng theo phương thức tự vay, tự trả tối đa 7.000 triệu USD. Ngoài ra, tốc độ tăng dư nợ nước ngoài ngắn hạn khoảng 25% so với dư nợ tại thời điểm ngày 31/12/2020.

Quyết định 1869/QĐ-TTg có hiệu lực thi hành từ ngày 5/11/2021.

.
Hotline: 0853 687 866